Efektywność i technologia wentylacji do celów mieszkalnych i przemysłowych

Dobierając rodzaj wentylacji należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak wysokość budynku oraz sposób użytkowania pomieszczeń. Według normy PN-83/B-03430 w budynkach o wysokości do 9 kondygnacji należy stosować wentylację grawitacyjną lub mechaniczną. Natomiast w budynkach wyższych wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną. Norma ustala także czas działania urządzeń wentylacyjnych. Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę. W okresie nocnym (od godziny 22:00 do 6:00) strumienie objętości powietrza, mogą być zredukowane do 60 %.

Technologia energetyczna istniejących budynków jest stale udoskonalana przez przemysł budowlany ze względu na nieustannie rosnące koszty energii. Stare budynki są poddawane kompleksowej modernizacji w celu zapewnienia mieszkańcom komfortu. Jedną z modernizacji jest indywidualna wentylacja pomieszczeń, czyli wentylacja mechaniczna zdecentralizowana działająca niezależnie w każdym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika mieszkania. Dopuszcza się jej stosowanie pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań. Zabronione jest w ramach jednego mieszkania stosowanie równolegle wentylacji wywiewnej mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej. W mieszkaniach wyposażonych w paleniskach na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona).

Zgodnie z normą strumień powietrza wentylacyjnego w budynkach mieszkalnych określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń. Norma ustala następujące strumienie:

 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3 /h,
 • dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną o w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3 /h,
 • w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3 /h,
 • dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3 /h,
 • dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3 /h,
 • dla oddzielnego ustępu – 30 m3 /h,
 • dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3 /h,
 • dla pokoju mieszkalnego – 30 m3 /h.

Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzanie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

W budynkach niemieszkalnych wentylacja również jest znormalizowana. Piwnice powinny mieć zapewniony dopływ powietrza przez otwierane okna lub specjalne otwory w przegrodach zewnętrznych. Dla odpływu powietrza należy stosować przewody wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej o działaniu ciągłym. Strumień powietrza wentylacyjnego powinien odpowiadać 0,3 wymianom na godzinę. Piwnice podzielone ażurowymi ścianami należy traktować jako jedno pomieszczenie.

Poddasza powinny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych. Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2. Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot powietrza ponad dachem budynku, wyposażony w filtr oraz wentylator wywiewny. Strumień powietrza wywiewanego powinien wynosić co najmniej 200 m3/h. Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć wentylacje wywiewna lub nawiewno-wywiewna o wydajności odpowiadającej co najmniej 2 wymianom na godzinę, pracującą okresowo w czasie ich użytkowania. Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć wentylacje grawitacyjna wywiewna, zapewniającą 1 wymianę powietrza na godzinę. Dopływ powietrza może być zapewniony z sąsiednich pomieszczeń przez otwory w drzwiach.

Rozpatrując budynek zamieszkania zbiorowego strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej:

 • dla pokojów mieszkalnych i sypialnych – 20 m3 /h dla każdego mieszkańca, przy czym łączny strumień powietrza dla pokoju nie powinien być niższy od 1 wymiany na godzinę;
 • dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np. świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 m3 /h dla każdej przebywającej osoby;
 • dla kuchni, łazienek i ustępów, przeznaczonych do użytku indywidualnego – 50 m3/h (dla oddzielnego ustępu 30 m3/h.
 • dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30 m3 /h dla każdej osoby.

Strumień powietrza wentylacyjnego dla kuchni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przeznaczonych dla wspólnego użytku mieszkańców, oraz innych nie wymienionych pomieszczeń – powinien odpowiadać obowiązującym przepisom lub szczegółowym wymaganiom technologicznym i sanitarnym.

Pokoje mieszkalne i sypialne powinny mieć zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego w sposób podany w poz. a) lub b).

 1. a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji powietrza a mniejszym niż 0,3 m3 /(m×h×daPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane: – w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub – w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), lub – w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem. Strumień objętości powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach: – od 20 m3 /h do 50 m3 /h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, – od 15 m3 /h do 30 m3 /h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna. Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 % do 30 % strumienia przy jego całkowitym otwarciu. W budynkach o wysokości do dziewięciu kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji a wyższym niż 0,5, lecz nie większym niż 1,0 m 3 /(m×h×daPa2/3), pod warunkiem że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.
 2. b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.

Odpływ powietrza powinien być zapewniony albo bezpośrednio – przez otwory wywiewne przyłączone do pionowych przewodów wentylacyjnych, albo pośrednio jeżeli sąsiadujące pomieszczenie ma otwór wywiewny i przeznaczone jest do wyłącznego użytkowania przez mieszkańców pokoju (np. łazienka lub ustęp). Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być wtedy odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzanie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

Pokoje zbiorowego przebywania ludzi powinny mieć zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego oraz mieć otwory wywiewne przyłączone do pionowych przewodów wentylacyjnych. Dopływ powietrza zewnętrznego w wielkości nie przekraczającej 2 wymian na godzinę może być zapewniony pod wpływem podciśnienia przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia). Dolna krawędź otworów nawiewnych powinna znajdować się co najmniej 2 m ponad podłogą. W przypadku stosowania skrzydeł uchylno-rozwieranych, górnych wywietrzników uchylnych lub górnych skrzydeł uchylnych -wysokość 2 m odnosi się do szczeliny, jaka występuje przy najmniejszym stopniu otwarcia.

Przy wyższej krotności wymian powietrze zewnętrzne powinno być doprowadzane przez kratki nawiewne wentylacji mechanicznej. Kuchnie, łazienki i ustępy, przeznaczone do użytku indywidualnego, powinny być wentylowane zgodnie z wymaganiami dla tego rodzaju pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniach.

 

Wentylacja grawitacyjna

Przekroje przewodów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej powinny zapewniać usuwanie wymaganych normą strumieni objętości powietrza w następujących warunkach:

 1. a) temperatura zewnętrzna +12 °C,
 2. b) temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa temperaturze obliczeniowej wg PN- 82/B-02402; dla pomieszczeń nieogrzewanych (np. piwnice) należy przyjmować temperaturę wewnętrzną +16 °C,
 3. c) regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne – w położeniu otwartym,

 

Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach budynku pionowo przy ścianach wewnętrznych. Dopuszcza się odchylenie pionów od przodu do 30 °. Wyloty przewodów ponad dachem powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru.

Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny mieć wyposażenie umożliwiające redukcje wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia.

Częstym błędem przy modernizacji starych domów z wentylacją grawitacyjną jest wymiana okien na szczelne z pominięciem nawiewników. Dawniej okna były nieszczelne, technologia tworzenia okien nie była na wysokim poziomie, przez to był ciągły dopływ powietrza przez szczeliny framugi. Pominięcie nawiewników w modernizowanym domu powoduje zakłócenie wentylacji i pojawienia się charakterystycznych problemów takich jak zaduch, skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach szyb, wyłączanie się automatycznych gazowych podgrzewaczy wody. Przy dłuższym utrzymaniu problemu zaczyna się rozwijać pleśń w budynku.

 

Wentylacja mechaniczna

Urządzenia wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-80/B-03433. Układ przewodów wywiewnych powinien być projektowany w ten sposób, aby w okresie przerw w pracy wentylatora przewody te pełniły częściowo rolę wentylacji grawitacyjnej. W urządzeniach nawiewnych zaleca się wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu usuwanym do ogrzania powietrza zewnętrznego.

Porównując wentylację grawitacyjną z mechaniczną korzystniejsza jest mechaniczna. Jej zaletami są kontrola przepływów przez cały rok, opcja przepływu maksymalnego, niewielkie wymiary nawiewników i kratek oraz dobre tłumienie hałasu przez kratki wyciągowe. Największą wadą tego rozwiązania jest niestety zależność od energii elektrycznej i zużycie prądu. Można to zniwelować poprzez wykorzystanie ekoinstalacji hybrydowych. Taki układ daje nam najbardziej efektywne rozwiązanie wentylacyjne.

Założone normy nie mają jednak zawsze odzwierciedlenia w praktyce. Skutkami nieprawidłowo działającej wentylacji jest niekorzystne oddziaływanie na zdrowie mieszkańców oraz wady konstrukcyjne budynku. Dużym problemem staje się odprowadzanie wilgoci. Gdy jej poziom jest większy w budynku zaczyna się rozwijać pleśń, grzyby, roztocze. Zwiększa się także stężenie pyłów i zanieczyszczeń stałych, a podczas budowy emisja szkodliwych gazów z materiałów. Sprawna wentylacja pozwoliłaby na zmniejszenie stężenia do bezpiecznego poziomu. Nieodpowiedni przepływ powietrza wpływa także na zmniejszenie poziomu tlenu i wzrost dwutlenku węgla. Dyskomfort związany z zwiększoną ilością CO2 powyżej 0,1 % powoduje przygnębienie i spadek wydajności pracy. Normalne stężenie CO2 jest na poziomie 0,04%. Wyniki przeprowadzanych badań w budynkach mieszkalnych potwierdzają, iż wskutek hermetyzacji pomieszczeń zawartość CO2 przekracza 0,5%, a CO przekracza 3-4 razy normy.

Schematy pionów wemtylacyjnych.

Rysunek 1- Schemat przedstawiający pion wentylacyjny w budynku wielorodzinnym

Rysunek 2 – Schemat przedstawiający pion wentylacyjny z zaporą ogniową.

Wentylator mechaniczny zasilany energią słoneczną ograniczyłby zużycie energii do minimum.

Efekt fotowoltaiczny polega na absorpcji i transformacji energii słonecznej w elektryczną. W pewnych materiałach takich jak np. krzem zachodzi to zjawisko. Poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typi p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

Proces został zobrazowany na rysunku poniżej [1]

Wyróżniamy 3 struktury krzemu wykorzystywanego jako ogniwo fotowoltaiczne: monokrystaliczna, amorficzna i polikrystaliczna. Istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy sprawnością ogniw fotowoltaicznych, a ich strukturą. Monokrystaliczna struktura charakteryzuje się największą sprawnością, ale jest najdroższa w produkcji. Polikrystaliczna ma mniejszą sprawność, ale jest tez tańsza.

Struktura monokrystaliczna [2]

Struktura polikrystaliczna [3]

Widoczną różnicą jest kolor. Struktura monokrystaliczna jest wyraźnie ciemniejsza.

Struktura amorficzna jest stosowana w urządzeniach, gdzie wymagane są mniejsze zakresy sprawności np. w kalkulatorach.

Nowością są ogniwa fotowoltaiczne cienkowarstwowe. w których warstwa aktywnego półprzewodnika ma grubość kilku mikrometrów. Wyróżnia się ogniwa CdTe  wykonane z wykorzystaniem półprzewodnikowego tellurku kadmu CdTe oraz ogniwa CIGS wykonane z mieszaniny półprzewodników takich jak miedź, ind, gal, selen tzw. CIGS. Sprawność tych ogniw mieści się w zakresie 8-13 %.

Wyróżnia się dwa podstawowe typy wentylatorów ze względu na kierunek przepływu strugi: wentylator odśrodkowy i osiowy.

Wentylator odśrodkowy [4]

Wentylator odśrodkowy ( promieniowy) wykorzystywany jest w nawiewno-wywiewnej wentylacji głównie budynków przemysłowych. Jego zadaniem jest przetłaczanie większej ilości powietrza o większym ciśnieniu.

Wentylator osiąga wysokie ciśnienie i wydajność przy minimalnym poziomie hałasu.  Łopatki mogą być zakrzywione do przodu, do tyłu oraz promieniowe.

Działanie tłoczącego wentylatora promieniowego polega na tym, że powietrze zasysane jest promieniowo przez wlot w obudowie, następnie w kontakcie ze ścianą tylną wirnika zmienia kierunek przepływu na zbliżony do promieniowego. W kanałach międzyłopatkowych wirnika powietrze doznaje obwodowego przyrostu prędkości i wypływa równomiernie z całego obwodu wirnika do spiralnej stopniowo rozszerzającej się obudowy. W końcu obudowy jest wylot powietrza. Silnik napędowy, obracając wirnik, wytwarza ciągły przepływ czynnika, nadając mu jednocześnie przyrost ciśnienia statycznego i energii kinetycznej.

Wentylator osiowy[5]

Wentylator osiowy (śrubowy)  ma śmigło zamontowane równolegle do kierunku przepływu powietrza, więc powietrze nie zmienia kierunku przepływu.  Na skutek różnicy ciśnień pojawia się efekt ssąco- tłoczny, który przetłacza strugę do przewodu.

Ważnym czynnikiem, który wpływa na korzyść zestawu wentylatora z panelami słonecznymi jest nieszkodliwy wpływ na środowisko. Ogniwa fotowoltaiczne generują energię zasilającą silnik wentylatora bez emisji zanieczyszczeń. Zestaw w połączeniu z akumulatorem jest w pełni wystarczalny i niezależny energetycznie. Pomimo faktu, że moduły fotowoltaiczne nie generują zanieczyszczeń, należy pamiętać, że ich produkcja jest w pewnym stopniu niebezpieczna dla ekosystemu. W procesie produkcji stosowane są substancje chemiczne takie jak kwas siarkowy (VI) czy kwas azotowy (V), niedopilnowanie odpowiednich procedur może spowodować wyciek substancji do środowiska. Z drugiej strony warto dodać, że żywotność panelu fotowoltaicznego przewiduje się na 25-30 lat, więc emisja zanieczyszczeń przy jego produkcji i tak jest nieznaczna.

Zaleca się wykorzystanie akumulatora kwasowo-ołowiowego, ponieważ nadaje się do recyklingu.

Poniżej schemat przedstawiający proces utylizacji [6]

[1]M. R. Patel, “Photovoltaic Power”, in Wind and Solar Power Systems Design, Analysis and Operation, 2nd ed., CRC Press, 2005

[2]http://cnbestsolar.88582.net/Highefficiency-solar-cells/mono5%E2%80%9D(r150)125s- _Mono5%E2%80%9D(r150)125s-32.html

[3]http://www.solarpanelbuyersguide.co.uk/panel-types-crystalline/

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Centrifugal_fan

[5]http://seek.autodesk.com/product/latest/agg/lorencookcompany/Loren-CookCompany/Lorencook-AVAD

[6]http://ecobatgroup.com/ecobat/rp/

Paweł Materka
Research and Development Centre LTD

More

Układy hybrydowe w energetyce i ich efektywność

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zostało wprowadzone pojęcie układu hybrydowego. Zgodnie z tym rozporządzeniem „układ hybrydowy- jednostka wytwórcza wytwarzająca energię elektryczną albo energię elektryczną i ciepło, w której procesie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła wykorzystywane są nośniki energii wytwarzane oddzielnie w odnawialnych źródeł energii i źródłach energii innych niż odnawialne, pracujące na wspólny kolektor oraz zużywane wspólnie w tej jednostce wytwórczej do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła.”

Układy hybrydowe stosowane są ponieważ elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii są uzależnione od nieprzewidywalnych czynników klimatycznych, powoduje to okresowość produkcji energii i jej znaczną zmienność. Wyróżniamy dwa typy systemów hybrydowych: hybrydowy układ wytwórczy z dwoma rodzajami zastosowanych technologii nazywany „podwójnym”, a układ z wieloma źródłami określany jako „wieloraki”. Hybrydowe systemy wytwórcze zawierają więcej niż jedno źródło energii, by miało miejsce wzajemne kompensowanie wad i zalet tych źródeł.

Elektrownie hybrydowe możemy podzielić też   ze względu na:

Rodzaj stosowanych nośników energii:

 1. elektrownie wykorzystujące jedynie nośniki odnawialne (np. elektrownia wiatrowa – elektrownia słoneczna)
 2. elektrownie wykorzystujące nośniki odnawialne jak i nieodnawialne (np. elektrownia wiatrowa – elektrownia gazowa)

Sposób zachowania ciągłości dostaw energii:

 1. elektrownie hybrydowe bez magazynowania energii (np. elektrownia wiatrowa – elektrownia słoneczna)
 2. elektrownie hybrydowe z magazynowaniem energii (np. elektrownia wiatrowa- elektrownia szczytowo-pompowa)

Najczęściej stosowane są układy dwuskładnikowe. Wyróżnia się pośród nich dwa podstawowe systemy: alternatywny – wówczas urządzenia pracują naprzemiennie oraz równoległy – przy niekorzystnych warunkach termicznych załącza się dodatkowe urządzenie wspomagające np. kocioł olejowy. Podstawowymi technologiami stosowanymi w systemach hybrydowych są spalinowe zespoły prądotwórcze, małe elektrownie wiatrowe i baterie słoneczne. W takim przypadku nośnikiem energii elektrycznej jest prąd przemienny, który może być przekształcony na prąd stały w celu ładowania akumulatorów.

W celu zwiększenia sprawności układów hybrydowych rozpatrywane są różne możliwości połączeń różnych technologii, np.:

 1. silniki połączone z układami magazynującymi energię w masach wirujących
 2. silniki Stirlinga połączone ze słonecznym koncentratorem parabolicznym
 3. turbiny wiatrowe z baterią akumulatorów i generatorami rezerwowymi z silnika Diesla
 4. ogniwa paliwowe SOFC połączone z turbiną gazową lub mikroturbiną

W porównaniu z instalacjami z wyłącznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, instalacje z generatorami energii elektrycznej, zasilanymi paliwami kopalnymi, mają szereg ważnych właściwości:

 1. pojemności baterii akumulatorów mogą być zredukowane
 1. zdolność do pracy może osiągnąć 100% przy znacznie mniejszych zdolnościach  wytwórczych elementów składowych
 2. zwiększenie kosztów bieżącego utrzymania instalacji oraz paliwa
 3. zwiększenie hałasu oraz innych zanieczyszczeń środowiska
 4. zredukowanie kosztów remontów kapitalnych

Przykładowe rozwiązania:

Elektrownia słoneczna z baterią akumulatorów to ogniwa baterii słonecznych połączonych z zasobnikiem energii jakim jest bateria akumulatora. W okresach niewystarczającej wydajności kolektora bateria umożliwia zasilenie odbiorców. Układ ten jest prosty w budowie i sterowaniu, jednak nie jest w stanie zasilać odbiorników przez całą dobę, jest w stanie magazynować i oddawać energię elektryczną tylko w krótkich okresach. Ma zastosowanie w układach, w których ciągłość zasilania nie jest sprawą priorytetową.

Rys.1. Schemat elektrowni słonecznej z baterią akumulatorów [źródło: J.Paska]

 

Elektrownia słoneczna z generatorem wiatrowym to system wykorzystujący energię słońca i wiatru. Istnieje naturalna, odwrotna korelacja między generacją energii słonecznej i wiatrowej,  gdy generacja słoneczna jest na wysokim poziomie, generacja wiatrowa jest raczej niska. Energia zgromadzona w zestawie akumulatorów jest znacznie częściej uzupełniana w stosunku do systemu słonecznego. Jest ona znacznie częściej uzupełniana w stosunku do systemu słonecznego.

 

Rys.2. Schemat blokowy elektrowni słoneczno-wiatrowej [źródło: J.Paska]

 

Elektrownia słoneczna z generatorem wiatrowym i generatorem prądu przemiennego z silnikiem Diesla. Istnieje możliwość połączenia trzech źródeł: baterii słonecznej, generatora wiatrowego  i generatora prądu przemiennego napędzanego silnikiem Diesla. Kiedy baterie słoneczne i generator wiatrowy nie pracują odbiornik zasilany jest z agregatu prądotwórczego, w który składa się z silnika Diesla i generatora prądu przemiennego. Turbina wiatrowa ze względu na zużywanie się części mechanicznych zostaje włączona w celu szybkiego doładowania baterii akumulatorów przy braku dostatecznego oświetlenia słonecznego, a generator napędzany silnikiem Diesla jest włączany tylko w przypadku mocnego rozładowania baterii i jest wyłączony po pełnym naładowaniu baterii akumulatorów. Jest to kosztowne rozwiązanie, jego sprawność zależy od użytych przetwornic energoelektrycznych.

Rys.3. Schemat blokowy hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej z generatorem prądu przemiennego napędzanym silnikiem Diesla [źródło: J.Paska]

Elektrownia słoneczna z ogniwem paliwowym to rozwiązanie polega na przebudowie hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej, zamiast generatora wiatrowego zostaje wykorzystane ogniwo paliwowe i dodany zostaje układ zarządzania źródłami. Elektrownia składa się z: baterii akumulatorów, systemu automatycznego nadzoru, układu zarządzania źródłami. Ogniwo paliwowe uniezależnia zasilanie od warunków zewnętrznych, które mają charakter losowy i na które użytkownik nie ma wpływu. Odpowiednie sterowanie źródłami umożliwia optymalne wykorzystanie energii słonecznej.

Rys.4. Struktura elektrowni słonecznej z ogniwem paliwowym i układu zasilania odbiornika [źródło: J.Paska]

Elektrownie wiatrowe z zasobnikiem energii pozwalają w pełni wykorzystać energię produkowaną w generatorze wiatrowym, nadwyżki energii są magazynowane w zasobniku. Elektrownia wiatrowa produkuje więcej energii niż potrzeba do zasilania odbiorników przyłączonych w węźle systemu elektroenergetycznego, występująca nadwyżka energii może być przekazywana do zasobnika lub do sieci rozdzielczej. Gdy elektrownia wiatrowa produkuje mniej energii niż potrzeba do zasilania przyłączonych do węzła odbiorników, różnicę pobiera się z zasobnika lub systemu elektroenergetycznego.

Rys.5. Schemat elektrowni wiatrowej z zasobnikiem energii  [źródło: J.Paska]

Tabela 1. Charakterystyka wybranych technologii wytwarzania energii elektrycznej (generacja rozproszona) [źródło: Paska J. (materiały dydaktyczne)]

Elektrownie

Moc jednostek [kW] Sprawność netto [%] Jednostkowe nakłady inwestycyjne [€/kW] Jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej [€/(MWh)]

Małe wiatrowe

≤50

40÷45

1000-1370 75-110

Małe wodne

<5(10) MW 80÷90 2500-6600

60-185

Fotowoltaiczne

≤500 10÷20 4100-6900

520-880

Heliotermiczne (układ hybrydowy z kotłem gazowym) 10 MW 40÷45 4000-6000

170-250

Z silnikami Diesla

10 40÷45 550-1350

100-125

Pompa ciepła

≤2 MW 50÷60 7200

70-117

Na biomasę

1,6 MW 22÷26 1120

80-195

Małe biogazowe

≤230 29÷33 2960-5790

55-215

 

Problem niestabilności pracy źródeł wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. słońce i wiatr może być rozwiązany przez zastosowanie układów do magazynowania energii. Zasobniki energii magazynują nadwyżki energii i oddają ją odbiornikom w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na energię. Dzięki temu można podnieść dyspozycyjność elektrowni. W porównaniu z generacją rozproszoną, układy hybrydowe mogą generować taką moc, jaka jest suma mocy poszczególnych części układu, o ile działają wszystkie na raz na pełnej wydajności. Nakłady inwestycyjne są większe, jednak jest to inwestycja warta swojej ceny ze względu na ciągłość dostaw. Hybrydowe systemy wytwórcze stwarzają także możliwości produkcji ciepła, zarówno w postaci wytwarzania rozdzielonego, jak tez skojarzonego. Budowa hybrydowych systemów wytwórczych, bazujących na odnawialnych źródłach energii pierwotnej, które będą zlokalizowane blisko odbiorców, pozwoli uniknąć części kosztów przesyłu i dystrybucji. Znaczenie ma też rola tego typu układów w zakresie ochrony środowiska, gdyż wiele z tych źródeł nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Elektrownie hybrydowe stanowią bardzo dobre rozwiązanie dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pozyskiwanie energii elektrycznej dzięki temu systemowi może stać się bardziej wydajne i zapewnić ciągłość dostaw.

Paweł Materka
Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki

More

Co w Twoim domu „zjada” prąd?

Każdego dnia w domach korzystamy z urządzeń elektrycznych, stały się częścią naszego życia. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, ile prądu zużywa lodówka, pralka czy telewizor. Żyjemy jednak w kraju Europy, w którym ceny prądu są najwyższe względem zarobków obywateli i kiedy rachunek od dostawcy sprawia, że kręci nam się w głowie, zaczynamy szukać winowajcy dodatkowych kosztów.

Przez wiele lat uważano, że największym „pochłaniaczem” energii elektrycznej w mieszkaniu jest telewizor. Agencja Rynku Energii przeprowadziła badania, z których wynika, że urządzeniami o największych odsetkach zużycia energii są chłodziarko-zamrażarki, na drugim miejscu plasuje się oświetlenie wraz z małym AGD.

Wiele osób nie wymienia sprzętu AGD, często argumentują to ciągłym działaniem starego sprzętu. Sprawność jest jednym aspektem, innym jest energochłonność starych urządzeń. Chłodziarko-zamrażarka firmy Mińsk model M15 zużywa zgodnie ze specyfikacją 1,6 kWh/ dobę, jednak nie możemy oczekiwać, że kilkudziesięcioletni sprzęt będzie działał z fabryczną sprawnością. Stary kompresor nie zapewni takiej sprawności, dodatkowo mogą się pojawić nieszczelności uszczelek, co może mocno podnieść zużycie energii nawet do 2-2,5 kWh/dobę, co w rocznym przeliczeniu może osiągać nawet 1 MWh. Dla porównania nowa lodówka firmy LG model GBB530PZQFE zużywa w ciągu doby 0,456 kWh, co odpowiada rocznemu zużyciu na poziomie ok. 166 kWh. Warto zauważyć, że lodówka LG jest również większa.

Oświetlenie jeszcze jakiś czas temu wykorzystywało 18% energii doprowadzonej do mieszkania. Wprowadzono żarówki energooszczędne, które potrzebują 80% energii mniej niż ich poprzedniczki. Przed drobne AGD rozumie się żelazka, odkurzacze, ekspresy do kawy, czy blendery. Jeśli przyjmiemy, że żarówka o mocy 100 W pali się codziennie przez 4h w ciągu roku, to jej zużycie prądu wynosi 140 kWh, żarówka LED o takiej samej mocy, pracując w tych samych warunkach pobierze 10% tej mocy, a więc 14 kWh.

Kolejnym urządzeniem pobierającym dużą część energii w naszych domostwach jest kuchenka elektryczna. Ich minusem jest jednak znacznie większy koszt eksploatacyjny niż w przypadku kuchenek gazowych. Pojawiły się kuchenki indukcyjne, których sprawność sięga średnio 84%, skraca to czas gotowania potraw. Dzięki temu płyty indukcyjne zużywają do 25% mniej energii elektrycznej od płyt ceramicznych.

Reasumując szukając mniejszych kosztów za energię elektryczną powinniśmy przyjrzeć się urządzeniom w  domu, może któreś z nich należałoby już wymienić? Kupując żarówki warto sięgnąć po LED’owe, które mimo wysokiej ceny, zużywają tak niewiele energii, że ich zakup zwraca się już po kilku miesiącach.

More
Posted in OZE

Możliwości magazynowania energii.

Wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązane są do ograniczenia ilości trujących substancji będących ubocznym produktem procesu wytwarzania energii elektrycznej. Wymusza to coraz większy udział na rynku energii z odnawialnych źródeł energii względem energii konwencjonalnej. Jednak mimo, że źródła tej energii są niemal niewyczerpalne, problem stanowi okresowość jej występowania, która nie pokrywa się z okresowością zapotrzebowania na nią. Z tego względu w układach z alternatywnymi źródłami energii niezwykle ważne jest jej magazynowanie. Systemy magazynowania energii elektrycznej wpływają na stabilizację sieci energetycznej, mogą być rozwiązaniem dla wysokich cen energii z OZE.

Metody magazynowania energii:

 1. Elektrownie szczytowo-pompowe
 2. Baterie akumulatorów
 3. Kinetyczne zasobniki energii
 4. Kompresyjne zasobniki energii
 5. Nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki energii
 6. Superkondesatory
 7. Elektrownie na sprężone powietrze
 8. Rezerwa wirująca
 9. Koło zamachowe

Elektrownie szczytowo-pompowe są istotne w przypadku większych systemów elektro-energetycznych. Są to dwa zbiorniki wody położone stosunkowo blisko siebie. W nocy, gdy ceny energii są niższe, a zapotrzebowanie na energię mniejsze, do wyższego zbiornika pompowana jest woda, która w godzinach szczytu przepływa z powrotem do dolnego zbiornika przez turbiny, których ruch zamienia energię potencjalną wody w energię elektryczną.

Baterie akumulatorów są to zestawy ogniw akumulatorowych połączonych ze sobą elektrycznie i przeznaczonych do stosowania jako źródło prądu stałego. Mają różnorodne zastosowanie w rezerwowym zasilaniu odbiorców energii elektrycznej, mogą być stosowane jako autonomiczne źródła energii, np. w układach zasilania ewakuacyjnego.

Kinetyczne zasobniki energii zamieniają energię elektryczną na energię mechaniczną. Gromadzona jest ona w ruchu obrotowym masywnych wirników. Wirujące koło zamachowe pobiera energię elektryczną w celu nadania oraz utrzymania swojej prędkości kątowej. Zgromadzona w kole energia mechaniczna, w okresie wzmożonego zapotrzebowania zamieniana jest w energię elektryczną o określonych parametrach. Charakterystyczna jest dla nich duża sprawność, trwałość oraz kosztowność.

Kompresyjne zbiorniki energii do napędu wykorzystują sprężone powietrze, którego ilość limituje moc generatora i czas podtrzymywania zasilania. Osiągają duże moce i energie zmagazynowane, jednak uruchamiają się powoli i są drogie w budowie i obsłudze.

W nadprzewodnikowych magnetycznych zasobnikach energii wykorzystuje się zjawisko nadprzewodnictwa w niskich temperaturach. W polu magnetycznym cewki  znajdującej się wewnątrz nadprzewodnika gromadzi się energia, którą wykorzystuje się, jeśli istnieje taka potrzeba do zasilenia odbiorników. Charakteryzuje je wysoka moc i szybkość ładowania, niestety są drogie.

Superkondensatory to urządzenia o dużej pojemności, którą uzyskuje się przez zastosowanie specjalnych materiałów. Materiały te mają większą powierzchnię aktywną niż używane w zwykłych kondensatorach, dzięki temu gromadzą dużo większą ilość ładunku elektrycznego. Superkondensatory wykorzystywane są do zasilania sieci podczas krótkich (10 sek.) przerw w zasilaniu czy spadków napięcia. Szybko się ładują i osiągają wysokie moce, jednak energia przez nie zmagazynowana jest niska, a podczas rozładowywania wpada w nich napięcie.

Powietrze charakteryzuje się dużą ściśliwością, co wykorzystywane jest w mechanizmie elektrowni na sprężone powietrze. W zbiorniku znajduje się powietrze, które w momencie zapotrzebowania na energię jest uwalniane i używane do napędzania turbiny. Sprawność magazynów energii wynosi od 40% do 70%, w zależności czy dana instalacja posiada rekuperator bądź magazyn ciepła.

Turbozespół bez obciążenia, który dociąża się, gdy zwiększa się zapotrzebowanie na energię nazywamy rezerwą wirującą. Energia z takiego magazynu może być dostarczana co najmniej 2 h., niestety w tej metodzie zachodzą największe straty.

Koło zamachowe wykorzystywane jest do krótkotrwałego magazynowania energii mechanicznej. Jeśli zajdzie potrzeba, energię kinetyczna zamienia się na elektryczną. Atutem tej metody jest fakt, że dostęp do zgromadzonej energii jest natychmiastowy, gęstość mocy wysoka i istnieje możliwość niezależnego projektowania mocy i energii. Do wad tego rozwiązania należy niski poziom energii zmagazynowanej oraz duże straty na biegu jałowym.

Dobór zasobników energii do pracy w systemach elektrycznych w największym stopniu zależy od rodzaju zastosowań, a szczególnie od wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną. Czynnikami decydującymi mogą okazać się koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, masa, a nawet względy lokalizacyjne.

 

 

 

 

More
Posted in OZE

Klastry energetyczne szansą na rozwój OZC?

Polskiej elektroenergetyce potrzebna jest kuracja wstrząsowa za pomocą przebudowy rynku energii energetycznej. Od wielu lat bezpieczeństwo energetyczne Polski utożsamiane jest z różnorodnością dostaw węglowodorów, potrzebna jest  dywersyfikacja źródeł energii. Podstawą naszej energetyki jest węgiel, jednak unijna polityka klimatyczna zakłada stopniowe zmniejszanie udziału węgla w bilansie energetycznym Polski. Przykłady ekstremalnych temperatur w lecie połączonych z niskimi stanami wód w rzekach pokazały również, że polskie elektrownie węglowe mogą nas kiedyś zawieść. Rozwiązaniem tego problemu mogą być klastry energetyczne.

Klaster energetyczny to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej. Możemy je podzielić na mikro i makro. Mikroklaster funkcjonuje na terenie jednej gminy, zaś makroklaster na terenie jednego powiatu. Klastry mają grupować wytwórców i odbiorców energii z danego obszaru, aby ułatwiać przepływy energii między nimi oraz promować lokalną samowystarczalność energetyczną. Idea klastrów energetycznych wpisuje się w formułę rozwoju energetyki rozproszonej, która opiera się na oszczędnościach generowanych przez lokalne wytwarzanie energii w pobliżu odbiorcy. Usytuowanie odnawialnych źródeł energii w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców kompensuje wyższe koszty wytworzenia energii przekładając się na niższe koszty zaopatrzenia w energię odbiorcy końcowego.

Ustawa OZE dopuszcza obecnie, by klaster przyjął dowolną formę prawną, tak aby między poszczególnymi podmiotami zawarte zostało określone porozumienie regulujące zasady ich współpracy, gdyż uformowany na podstawie nienazwanej umowy cywilnej nie jest  wyposażony w zdolność prawną. Dopuszczono także możliwość łączenia działalności operatora systemu dystrybucyjnego z działalnością polegającą na wytwarzaniu czy obrocie energią elektryczną, co znacząco ułatwia powstawanie tego rodzaju inicjatyw.

Idea klastrów energetycznych ma dwa cele do spełnienia: ma uwiarygodnić tezę o osiągnięciu samowystarczalności energetycznej obszarów wiejskich do 2040 roku i dać możliwość rozwoju tych obszarów z  zachowaniem zasady neutralnego obiegu przyrodniczego. Klastry mają  wpłynąć na rozwój odnawialnych źródeł energii bez potrzeby wsparcia ich na poziomie operacyjnym, jednak swoją rolę spełnią tylko, gdy zostanie zaniechane równoległe wdrażanie rynku mocy, który jest mocno zbiurokratyzowany i jest zaprzeczeniem rynku konkurencyjnego. Ponad to Program Morawieckiego zakłada zbudowanie dwóch dużych elektrowni jądrowych, których powstanie mija się z celem energetyki rozproszonej. Zatem czy istnieje szansa na rozwój samych klastrów?

More

Problemy z kolorowymi certyfikatami.

Od 1 października 2005 r. w Polsce funkcjonuje system zielonych certyfikatów. Powstał on, aby wspierać producentów energii odnawialnej. Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi powstającymi w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, do której dochodzi w momencie wydania świadectw pochodzenia podmiotowi wytwarzającemu energię elektryczną w odnawialnym źródle energii, każdorazowo po zarejestrowaniu ich w systemie ewidencyjnym Rejestru Świadectw Pochodzenia. Jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej. Zielone certyfikaty są bezterminowe i ulegają umorzeniu jedynie na życzenie posiadacza przez Prezesa URE.

Rejestracją oraz obrotem certyfikatami wynikającymi z zarejestrowanych świadectw zajmuje się Towarowa Giełda Energii SA. Prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii kupować i sprzedawać mogą wytwórcy energii, zakłady energetyczne oraz spółki obrotu, które są dopuszczone do działania na rynku praw majątkowych, będąc jednocześnie członkami rejestru świadectw pochodzenia.

Od 1 lipca 2016 r. został wprowadzony nowy rodzaj certyfikatów, który wiąże się z  obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzający wytworzenie energii z biogazu rolniczego- niebieskie certyfikaty. Zmienił się wymiar obowiązku w zakresie przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych obowiązku wynoszący 15%, po 1 lipca 2016 r. został zmniejszony  do 14,35%. Wymiar obowiązku w zakresie niebieskich certyfikatów  odnosił się do 0,65% wolumenu zakupionej energii, był równy obniżce obowiązku w zakresie zielonych certyfikatów, co miało pomóc stojącym na skraju bankructwa producentom energii z biogazu rolniczego. Wydzielenie osobnego rynku, na którym   panowała równowaga popytu i podaży, podniosło cenę certyfikatów pochodzących z biogazowni rolniczych w okolice opłaty zastępczej. To znacznie więcej niż aktualna cena zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii.

Prognozowane przez ministerstwa podbicie cen certyfikatów z biogazowni niestety zakończyło się powodzeniem. Okazało się, że dla części spółek handlujących energią dodatkowe poszukiwanie niewielkiej puli certyfikatów nie jest opłacalne, wolą uiścić opłatę zastępczą, niż kupować certyfikaty od właścicieli biogazowni, co w efekcie wywołało nadpodaż i spadek cen. Nadpodaż zielonych certyfikatów wynosiła na koniec 2016 roku 21 913 GWh, przez ostatni rok wzrosła o 3 189 GWh, pod koniec marca bieżącego roku wyniosła 26 TWh. Ich ceny w końcu marca doszły do 26 zł/MWh, co było absolutnym minimum.

Niebieskie certyfikaty oznaczają wsparcie dla bardzo wąskiego grona producentów energii, zaś z nadpodażą i niskimi cenami zielonych certyfikatów wzmaga się cały rynek. Po pomoc w trakcie sejmowych prac poselskich zgłosili się producenci biomasy i właściciele małych elektrowni wodnych, a kolejka chętnych rośnie.

Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii ma też znaczący wpływ na cenę energii elektrycznej dla odbiorców. Wynika to z faktu, że cena niebieskich certyfikatów jest  zbliżona do opłaty zastępczej, tym samym jest ponad czterokrotnie większa niż obecna cena zielonych certyfikatów – czyli odbiorca końcowy zapłaci za niebieskie certyfikaty dużo więcej aniżeli płaci obecnie za zielone certyfikaty.

 

More
Posted in OZE

Odnawialne źródła energii- ich zalety i wady

Odnawialne źródła energii są naturalnymi zasobami, których deficyt jest niemożliwy , mimo stałego ich używania, ponieważ odnawiają się w krótkim czasie. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy: energię wody, energię słońca, energię wiatru, energię geotermalną i energię pozyskaną z przetworzenia biomasy.

Energia wody to wykorzystywana mechaniczna energia płynącego strumienia wody. Jest ona wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej lub bezpośrednio do napędu maszyn. Moc źródła zależna jest od wielkości przepływu, prędkości, a w przypadku wykorzystania energii wody spadającej również z wysokością, z jakiej spada woda.

W przypadku mórz i oceanów wyróżniamy trzy źródła energii: pływy, prądy i fale, jednak wykorzystanie tej energii stanowi problem, ze względu na zmienność warunków (falowanie).

Pływy morskie spowodowane są aktywnością grawitacyjną Ziemi i Księżyca, aby wykorzystać ten rodzaj energii buduje się zapory na zatokach i ujściach rzek. Zamykając wodę w zbiorniku wykorzystujemy jej energię spadania. Turbiny wprawiane są w ruch podczas napełniania i opróżniania zbiornika, wytwarzając energię elektryczną. Muszą być one przystosowane do pracy w dwóch kierunkach.

Energia falowania napędza turbinę powietrzną lub wodną. W przypadku napędzania turbiny wodnej woda morska pchana jest kolejnymi falami do zbiornika, kiedy w zbiorniku znajduje się odpowiednia ilość wody, zaczyna się ona przelewać przez upust i napędzać turbinę sprzężoną z generatorem, następnie wraca do morza. W drugim przypadku zbiornik usytuowany jest na platformach na brzegu, fale wlewają się na podstawę platformy i wpychają powietrze do górnej części zbiornika. Sprężone powietrze wprawia w ruch turbinę napędzającą generator.

Można też wykorzystywać pionowy ruch wody na powierzchni jej tafli za pomocą pelamis, czyli gumowego węża. Wąż zakotwiczony jest tuż pod powierzchnią wody. Fale napierają na jeden koniec rury, tworząc fale ciśnień wewnątrz węża. Popychane siłami fal morskich fale ciśnień docierają do końca węża, gdzie wprawiają w ruch zestaw turbin.

Prądy morskie mają dużą moc, została ona oceniona na 7 TW, jednak jest duży problem z doborem odpowiedniej technologii, do poboru tej mocy, z racji umiejscowienia głęboko w morskich akwenach. Pojawiają się też obawy, nad wpływem  technologii na zaburzenia równowagi w środowisku wodnym, a w następstwach na równowagę klimatyczną na Ziemi. Wielu badaczy uważa, że prądy morskie mają fundamentalne znaczenie dla klimatu, a uszczuplenie ich zasobów mogłoby doprowadzić do zmian klimatycznych.

Pozytywny wpływ elektrowni wodnych na środowisko nie jest jednoznaczny. Ingerują one w ekosystemy rzeczne, mają wpływ na życie ryb i roślin. Jeśli chodzi o ryby, to często bywa tak że elektrownia staje na drodze ich migracji, w związku z tym nie mogą swobodnie wędrować w górę rzeki. Zdarza się również tak, że budowa elektrowni wpływa na niszczenie pewnych gatunków roślin wodnych. Poza tym często woda staje się bardziej zamulona, nie może się oczyszczać i jej jakość staje się gorsza. Może dojść do obniżenia dna rzeki.

Elektrownie wodne zamieniają energię potencjalną wody (wynikającą z różnicy poziomów między górnym a dolnym zwierciadłem cieczy) w energię mechaniczną przy użyciu odpowiednich turbin (Kaplana, Francisa, Deriaza), a następnie poprzez generatory w energię elektryczną. Sprawność elektrowni wodnych jest bardzo wysoka (może sięgać nawet 90% w przypadku elektrowni szczytowo-pompowych). Elektrownia wodna zwykle nie pracuje z pełną mocą przez cały rok. Stosunek średniej produkcji rocznej do możliwości produkcji przy pracy z pełną mocą nazywa się współczynnikiem wydajności. Cena energii pochodzącej z elektrowni wodnych wynosi 500-600 zł/MWh, zdaniem Instytutu Energetyki Odnawialnej w przyszłości będzie wymagało wsparcia.

Zalety elektrowni wodnych:

 1. czyste odnawialne źródło energii
 2. możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni
 3. małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni
 4. sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi
 5. umożliwiają rozwój turystyki i rekreacji
 6. niski koszt eksploatacji
 7. zbiorniki retencyjne mogą służyć jako dobre zaopatrzenie w wodę danego regionu

Wady elektrowni wodnych:

 1. zbiorniki retencyjne zajmują duże obszary
 2. budowa elektrowni wodnej jest bardzo kosztowna
 3. zamulenie dna rzeki
 4. mieszkańcy terenów znajdujących się w bliskiej odległości od elektrowni wodnych, skarżą się na uciążliwy hałas
 5. lokalne zmiany klimatyczne
 6. zmiana krajobrazu

 

Energię słoneczną, która dociera do Ziemi przekształca się w energię elektryczną lub termiczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i wież słonecznych. Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera promieniowanie słoneczne, którego średnie natężenie zostało określone jako stała słoneczna i wynosi 1361 W/m2. Po drodze do powierzchni promieniowanie ulega pochłonięciu, rozproszeniu i odbiciu. W procesach przemiany energii słonecznej istotne jest jedynie promieniowanie bezpośrednie, którego wartość w zależności od czynników atmosferycznych zmniejszona zostaje od wartości stałej słonecznej o około 55%.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystują półprzewodnikowe złącza p-n, kiedy fotony o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej, następuje rozdzielenie elektronów i nośników ładunku do obszarów n i p, powstaje różnica potencjałów, a więc napięcie elektryczne.

Energię promieniowania można bezpośrednio zamienić w energię cieplna wykorzystując kolektory słoneczne. Wyróżniamy konwersję fototermiczną pasywną i aktywną, czyli taką, do działania której nie jest potrzebne urządzenie wywołujące ruch czynnika i taka, do działania której wywołanie ruchu czynnika jest niezbędne. Podczas konwersji pasywnej ruch czynnika wywoływany jest dzięki zjawisku konwekcji, wykorzystuje się różnic ę gęstości między czynnikiem ogrzanym, a czynnikiem, który oddał swoje ciepło.

Wieża słoneczna jest urządzeniem przekształcającym energię słoneczną w energię elektryczną. Wieża zbudowana jest z kolektora i wysokiego komina. Powietrze nagrzewa się w kolektorze, pod wpływem różnicy gęstości powietrze nagrzane unosi się do góry komina, wprawiając w ruch turbiny, ruch turbin przekształcany jest na energię elektryczną.

Pozyskiwanie energii słonecznej nie powoduje żadnych efektów ubocznych, szkodliwych emisji, czy zubożenia zasobów naturalnych, a instalowanie urządzeń głównie na obiektach architektonicznych, nie wpływa zasadniczo na krajobraz.

Sprawność kolektorów słonecznych może sięgać 85%, jednak energia słoneczna charakteryzuje się dużą zmiennością dobową, miesięczną i roczną. Nasłonecznienie w miesiącach zimowych jest nawet siedmiokrotnie mniejsze niż w miesiącach letnich, dodatkowo koszty inwestycyjne są wysokie. Budując elektrownie fotowoltaiczną inwestor chcący utrzymać rentowność przedsięwzięcia musi liczyć się tym, że będzie musiał sprzedawać energie elektryczną w cenie 490 nawet do 510 zł/MWh.

Zalety wykorzystywania energii słonecznej:

 1. nieograniczony dostęp do źródła energii
 2. najmniejszy ujemny wpływ na środowisko
 3. łatwy montaż kolektorów
 4. niezależność od dostawców energii
 5. redukcja kosztów użytkowania

Wady wykorzystywania energii słonecznej:

 1. przerwy w dostawie energii
 2. mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m2
 3. trudność korzystania z tego źródła energii wynikająca m. in. ze zmienności dobowej i sezonowej promieniowania słonecznego

Energia geotermalna jest to energia termiczna pobierana ze skał znajdujących się wewnątrz Ziemi. Wraz ze wzrostem głębokości rośnie temperatura wnętrza Ziemi. Tworzy się odwiert do zbiornika wody termalnej i w pewnej odległości wykonuje się drugi odwiert. Woda termalna pobierana jest pierwszym otworem, odbierane jest od niej ciepło w wymienniku i przekazywane czynnikowi grzewczemu, a następnie wtłacza się ją schłodzoną z powrotem  do złoża. Zasoby wysokotemperaturowe mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach geotermalnych. Przy wyborze metody pozyskiwania prądu wpływ mają parametry wody wydobywanej z wnętrza Ziemi, takie jak jej temperatura, stan termodynamiczny i skład chemiczny. Temperatura graniczna, która pozwalała na użycie złoża do celów energetycznych wynosi 100 °C, istnieją jednak elektrownie, które korzystają z zasobów geotermalnych o znacznie niższej wartości temperatury.

Produkowanie prądu elektrycznego przez elektrownie geotermalne może mieć negatywny wpływ na środowisko. Szczególnie narażone są takie jego elementy jak powietrze atmosferyczne oraz woda. Istnieją jednak sposoby na wyeliminowanie ryzyka tych zanieczyszczeń poprzez stosowanie zamkniętych obiegów wody oraz zachowywane środki ostrożności podczas wykonywania wierceń.

Sprawność cieplna takich elektrowni sięga 30 proc. Tym, co zachęca do inwestowania w geotermię, jest niski koszt pozyskiwania energii. Gorące źródła ogrzewają się samorzutnie – jedynymi opłatami, które trzeba ponieść, są koszty prądu oraz serwisowania instalacji, w ten sposób ciepło jest zazwyczaj tańsze od popularnego ogrzewania węglowego lub olejowego. Jednak sam koszt poszukiwania wód geotermalnych i budowy instalacji jest wysoki. Zbudowanie pionowej instalacji geotermalnej muszą każdorazowo poprzedzić badania i odwierty, potwierdzające istnienie źródeł oraz możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych. Oznacza to nie tylko dużą czasochłonność całej inwestycji, ale również duże koszty wejścia. Wykonanie odwiertów dla elektrowni geotermalnej to kwoty rzędu kilkudziesięciu mln zł.

Zalety wykorzystywania energii geotermalnej:

 1. nieszkodliwa dla środowiska
 2. pokłady energii geotermalnej są zasobami lokalnymi, tak więc mogą być pozyskiwane w pobliżu miejsca użytkowania
 3. elektrownie geotermalne nie wywierają niekorzystnego wpływu na krajobraz
 4. zasoby energii geotermalnej są dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych
 5. niskie koszty eksploatacji

Wady wykorzystywania energii geotermalnej:

 1. mała dostępność
 2. niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery
 3. duże pokłady inwestycyjne
 4. ryzyko przemieszczenia się złoża
 5. korozja rur

Energia wiatru jest energią kinetyczną przemieszczających się mas powietrza. Jest ona przetwarzana na energię elektryczną za pomocą turbin wiatrowych, a także jest ona wykorzystywana jako energia mechaniczna w wiatrakach. Powszechnie stosowane są elektrownie wiatrowe, których głównym elementem jest turbina wiatrowa o poziomej osi obrotu. Ma ona wirnik złożony w łopat i piasty ustawionej na wiatr. Wirnik przymocowany jest do wału wspartego na łożyskach, który przenosi energię obrotów przez przekładnię do generatora, który zamienia ją w energię elektryczną.

Elektrownie wiatrowe nie są inwestycjami całkowicie obojętnymi dla środowiska.  Praca elektrowni wiatrowych jest źródłem hałasu, migotań oraz infradźwięków mających wpływ na organizmy żywe. Ruch łopat wiatraków stanowi zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy, a sama inwestycja oddziałuje silnie na krajobraz.

Turbiny o poziomej osi obrotu mają sprawność na poziomie do 75%. Więcej też raczej nie można  osiągnąć, ponieważ łopaty pracują pod kątem prostym do wiatru i obracając się wokół osi tną powietrze stawiając opór. Obecnie w Polsce energia wiatrowa jest słabo konkurencyjna w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii, jednak w porównaniu z cenami energii pochodzącej z innych źródeł energii odnawialnej, stanowi znaczną konkurencję.

Zalety elektrowni wiatrowych:

 1. czystość ekologiczna
 2. darmowa energia
 3. możliwość zastosowania małych turbin wirowych i produkcji prądu w terenach gdzie prąd sieciowy nie dociera
 4. niewielkie straty w przesyle energii

Wady elektrowni wiatrowych:

 1. niestabilność- wiatr jest zmienny
 2. źródło hałasu i infradźwięków
 3. duże nakłady inwestycyjne
 4. możliwość zastosowania małych turbin wirowych i produkcji prądu w terenach gdzie prąd sieciowy nie dociera

Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne. Wyróżniamy fitomasę (biomasę roślin) i zoomasę(biomasę zwierząt­). Energię z biomasy uzyskuje się poprzez bezpośrednie jej spalanie w kotłach, ale również poprzez zagazowanie, fermentację i estryfikację, w trakcie których powstają gazy.

Biomasa mimo iż jest zaliczana do odnawialnych źródeł energii odznacza się dość istotnym negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Spalanie biopaliw produkowanych z roślin charakteryzuje się często zbliżoną a nawet większą emisją niebezpiecznych zanieczyszczeń jak NOx, pyły, TOC, WWA, niż ma to miejsce przy spalaniu paliw kopalnych. Dodatkowo sama produkcja biopaliw ich przetwarzanie wywołuje szereg negatywnych skutków dla środowiska.

Sprawność instalacji ogrzewanej biomasą zależna jest od sprawności kotła, w której jest ona spalana, maksymalny poziom sprawności kotła na biomasę wynosi 85%. Stosunkowo tanie okazuje się wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji spalania wielopaliwowego i z gazu wysypiskowego. Jest to odpowiednio 300zł/MWh i 200 zł/MWh. Do 2030 roku tak wytwarzana energia elektryczna będzie tańsza od energii pozyskiwanej w sposób konwencjonalny.

Zalety wykorzystywania biomasy:

 1. wykorzystanie odpadów z sektora rolniczego, leśnego i przetwórstwa spożywczego
 2. ograniczanie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych
 3. pewne i stałe wykorzystanie dostaw nośników energii

Wady wykorzystywania biomasy:

 1. emisja NOx, dioksyn i furanów (w przypadku spalania biomasy zanieczyszczonej pestycydami)
 2. prowadzenie upraw energetycznych kosztem upraw przeznaczanych do produkcji żywności
 3. stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie,
 4. szeroki przedział wilgotności biomasy, utrudniający jej przygotowanie do wykorzystania w celach energetycznych
 5. mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczną surowca

 

 

More
Posted in OZE

Problem rolnictwa szansą dla biogazowni

Intensywne prace w Komisji Europejskiej nad poprawą stanu środowiska niejednokrotnie wzbudzają kontrowersje. Rygorystyczne prawo w zakresie ograniczeń produkcji odpadów czy emisji szkodliwych gazów do atmosfery uszczupla portfele przedsiębiorców w całej Europie. Teraz decyzje Komisji Europejskiej mogą stanowić niemały problem także dla rolników, szczególnie w Polsce.

W celu redukcji emisji CO2 do atmosfery wprowadzono podatek od emisji, naliczany na przedsiębiorców za każdą tonę wyemitowanego CO2. Wysokość tego podatku co roku jest zmienna i obecnie wynosi 5,5 Euro za tonę, co w przeliczeniu daje 23 PLN. Jest to spory koszt dla przemysłowców, mający na celu mobilizację do inwestowania w nowe, czyste technologie. Do konsultacji społecznych trafił projekt nałożenia podobnego podatku za emisję metanu, który według badań jest 21-krotnie bardziej szkodliwy dla atmosfery niż CO2. Z tego powodu sam podatek także będzie 21-krotnie wyższy. Aktualnie wynosiłby 115,5 Euro za tonę, czyli 485 PLN.

Wprowadzenie tego podatku to ogromny cios w polskie rolnictwo. Wszystko z powodu obornika, który jest obecny w każdym gospodarstwie nastawionym na produkcję zwierzęcą. Nieodpowiednio składowany obornik ulega procesom fermentacji, czego skutkiem są znaczne emisje metanu do atmosfery. Dodać należy, że w większości polskich gospodarstw obornik jest niewłaściwie składowany, więc oczywiste jest to, że każde takie gospodarstwo zostanie nałożone ogromnym podatkiem za emisję metanu. Dla wielu rolników oznaczałoby to wyrok śmierci wydany na ich gospodarstwa.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być biogazownie. Stosowanie obornika jako substrat pozwoli rolnikom uniknąć płacenia ogromnego podatku, a w dodatku przyniesie korzyść w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepła. Niewielka biogazownia w każdej wsi może stać się błogosławieństwem przynoszącym znaczne korzyści.

Wprowadzenie podatku od emisji metanu może być problemem dla wielu rolników. Jednak problem ten łatwo można przekuć w nową niszę rynkową, gdyż wraz z wprowadzeniem opłaty metanowej nastąpi ogromne zapotrzebowanie na zagospodarowanie hałd obornika.

More

Ochrona ryb wędrownych w dolinie rzeki Słupi za pomocą przepławek

Ryby wędrowne są bardzo ważne dla środowiska wodnego rzek przymorza w Polsce. Pomimo swej ogromnej roli nie zostały one objęte odpowiednią ochroną w celu zachowania ciągłości gatunku, co doprowadziło do wyginięcia w latach 80-tych takich ryb jak np. łosoś  atlantycki lub zmniejszenia populacji (jak w przypadku troci wędrownej). Gospodarka rybacka od wieków bazowała na tych gatunkach, generując przychody miastom nadrzecznym, co uwypukla znaczenie tych gatunków ryb dla człowieka. Od połowy lat 80-tych w dolinie rzeki Słupi rozpoczęto intensywną akcję przywracania rodzimego łososia atlantyckiego oraz ochrony troci wędrownej. Jednym ze sposobów ochrony jest budowanie przepławek, co znacznie zwiększa obszar tarła ryb wędrownych.

Przepławka to konstrukcja hydrotechniczna umożliwiająca rybom pokonywanie budowli piętrzących, np. zapór budowanych na rzekach. Stanowi ona osobny „korytarz”, którym ryby mogą swobodnie przepływać na drugą stronę przeszkody. Dzielimy je na: komorowe, węgorzowe, o prądzie wstecznym i kaskadowe. Najczęściej stosowane są przepławki komorowe. Przepławki zbudowane w dolinie Słupi powiększyły trasy wędrówek łososia i troci, a przez to poprawiły warunki tarła tych ryb, co przekłada się na zwiększenie populacji. Dodatkowo zamontowanie skanerów na tych konstrukcjach umożliwia stały monitoring wędrówek ichtiofauny.

Udane działania ochronne i restytucyjne prowadzone przez dyrekcję Parku Krajobrazowego Dolina Słupi przywróciły populację łososia atlantyckiego i troci wędrownej na rzeki przymorza w naszym kraju. Dzięki temu zachowano różnorodność biologiczną, poprawiono gospodarkę rybacką oraz walory turystyczne i wędkarskie dorzecza Słupi.

More

Mikroalgi – biopaliwo przyszłości?

W związku z malejącymi zasobami paliw kopalnych trwają poszukiwania nowych źródeł energii. Źródła te mają być tanie i ekologiczne, bez negatywnego wpływu na środowisko. Takimi paliwami są biopaliwa pochodzące np. z roślin. Podstawową wadą biopaliw roślinnych są jednak ich słabe parametry fizykochemiczne, co powoduje ograniczenia w stosowaniu na szeroką skalę. Kolejnym mankamentem jest konkurencja o powierzchnię upraw celowych roślin na biopaliwa z roślinami przeznaczonymi na spożycie. Z tego powodu naukowcy w swoich badaniach zainteresowali się mikroorganizmami, a w szczególności mikroalgami.

Mikroalgi to samożywne mikroorganizmy żyjące w środowisku wodnym. Przyrostu biomasy dokonują w procesie fotosyntezy. Charakteryzują się dużą zdolnością wiązania dwutlenku węgla oraz szybkim tempem wzrostu. Są grupą organizmów plechowych, to znaczy że ich ciało stanowi plecha jednorodna lub zbudowana z mało zróżnicowanych komórek, wielkości od kilku mikrometrów do kilku metrów. Algi znalazły szerokie zastosowanie głównie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, jednak zwiększone poszukiwania nowych paliw sprawiły, że algi wzbudzają zainteresowanie naukowców także pod kątem energetycznym.

Do produkcji alg potrzebne są przede wszystkim: światło, dwutlenek węgla, woda i sole mineralne; temperatura hodowli musi zawierać się w granicach 20-30°C. Hodowla może odbywać się w otwartych stawach lub fotobioreaktorach.

Wyhodowane algi można wykorzystać do produkcji biopaliw. W tym celu poddaje się je procesom termochemicznym lub biochemicznym. Do procesów termochemicznych należą między innymi: piroliza, hydrogenacja, przeprowadzanie w stan ciekły, gazyfikacja, zaś do biochemicznych fermentacja i transestryfikacja. Obydwa procesy prowadzą do powstania różnych biopaliw takich jak biodiesel, bioetanol, biogaz.

Niestety algi pomimo swoich wielu zalet są zbyt wrażliwe na niskie temperatury aby ich hodowla na dużą skalę była opłacalna w polskich warunkach pogodowych. W zimie dogrzewanie reaktorów byłoby zbyt drogie. Są to organizmy idealne do hodowli w ciepłych krajach z dostępem do morza, np. Portugalii.

Mikroalgi stanowią dobre źródło pozyskiwania biomasy do celów energetycznych. Ich zaletą użycia do produkcji biopaliw jest wysoki potencjał wiązania dwutlenku węgla i szybkie tempo wzrostu. Jednak przeszkodę stanowią koszty produkcji, szczególnie w krajach o bardziej surowym klimacie. Obecnie należy pracować nad poprawą ekonomiki produkcji, aby w przyszłości mikroalgi stanowiły świetne źródło ekologicznych paliw.

More