Problem rolnictwa szansą dla biogazowni

Intensywne prace w Komisji Europejskiej nad poprawą stanu środowiska niejednokrotnie wzbudzają kontrowersje. Rygorystyczne prawo w zakresie ograniczeń produkcji odpadów czy emisji szkodliwych gazów do atmosfery uszczupla portfele przedsiębiorców w całej Europie. Teraz decyzje Komisji Europejskiej mogą stanowić niemały problem także dla rolników, szczególnie w Polsce.

W celu redukcji emisji CO2 do atmosfery wprowadzono podatek od emisji, naliczany na przedsiębiorców za każdą tonę wyemitowanego CO2. Wysokość tego podatku co roku jest zmienna i obecnie wynosi 5,5 Euro za tonę, co w przeliczeniu daje 23 PLN. Jest to spory koszt dla przemysłowców, mający na celu mobilizację do inwestowania w nowe, czyste technologie. Do konsultacji społecznych trafił projekt nałożenia podobnego podatku za emisję metanu, który według badań jest 21-krotnie bardziej szkodliwy dla atmosfery niż CO2. Z tego powodu sam podatek także będzie 21-krotnie wyższy. Aktualnie wynosiłby 115,5 Euro za tonę, czyli 485 PLN.

Wprowadzenie tego podatku to ogromny cios w polskie rolnictwo. Wszystko z powodu obornika, który jest obecny w każdym gospodarstwie nastawionym na produkcję zwierzęcą. Nieodpowiednio składowany obornik ulega procesom fermentacji, czego skutkiem są znaczne emisje metanu do atmosfery. Dodać należy, że w większości polskich gospodarstw obornik jest niewłaściwie składowany, więc oczywiste jest to, że każde takie gospodarstwo zostanie nałożone ogromnym podatkiem za emisję metanu. Dla wielu rolników oznaczałoby to wyrok śmierci wydany na ich gospodarstwa.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być biogazownie. Stosowanie obornika jako substrat pozwoli rolnikom uniknąć płacenia ogromnego podatku, a w dodatku przyniesie korzyść w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepła. Niewielka biogazownia w każdej wsi może stać się błogosławieństwem przynoszącym znaczne korzyści.

Wprowadzenie podatku od emisji metanu może być problemem dla wielu rolników. Jednak problem ten łatwo można przekuć w nową niszę rynkową, gdyż wraz z wprowadzeniem opłaty metanowej nastąpi ogromne zapotrzebowanie na zagospodarowanie hałd obornika.

More

Ochrona ryb wędrownych w dolinie rzeki Słupi za pomocą przepławek

Ryby wędrowne są bardzo ważne dla środowiska wodnego rzek przymorza w Polsce. Pomimo swej ogromnej roli nie zostały one objęte odpowiednią ochroną w celu zachowania ciągłości gatunku, co doprowadziło do wyginięcia w latach 80-tych takich ryb jak np. łosoś  atlantycki lub zmniejszenia populacji (jak w przypadku troci wędrownej). Gospodarka rybacka od wieków bazowała na tych gatunkach, generując przychody miastom nadrzecznym, co uwypukla znaczenie tych gatunków ryb dla człowieka. Od połowy lat 80-tych w dolinie rzeki Słupi rozpoczęto intensywną akcję przywracania rodzimego łososia atlantyckiego oraz ochrony troci wędrownej. Jednym ze sposobów ochrony jest budowanie przepławek, co znacznie zwiększa obszar tarła ryb wędrownych.

Przepławka to konstrukcja hydrotechniczna umożliwiająca rybom pokonywanie budowli piętrzących, np. zapór budowanych na rzekach. Stanowi ona osobny „korytarz”, którym ryby mogą swobodnie przepływać na drugą stronę przeszkody. Dzielimy je na: komorowe, węgorzowe, o prądzie wstecznym i kaskadowe. Najczęściej stosowane są przepławki komorowe. Przepławki zbudowane w dolinie Słupi powiększyły trasy wędrówek łososia i troci, a przez to poprawiły warunki tarła tych ryb, co przekłada się na zwiększenie populacji. Dodatkowo zamontowanie skanerów na tych konstrukcjach umożliwia stały monitoring wędrówek ichtiofauny.

Udane działania ochronne i restytucyjne prowadzone przez dyrekcję Parku Krajobrazowego Dolina Słupi przywróciły populację łososia atlantyckiego i troci wędrownej na rzeki przymorza w naszym kraju. Dzięki temu zachowano różnorodność biologiczną, poprawiono gospodarkę rybacką oraz walory turystyczne i wędkarskie dorzecza Słupi.

More

Mikroalgi – biopaliwo przyszłości?

W związku z malejącymi zasobami paliw kopalnych trwają poszukiwania nowych źródeł energii. Źródła te mają być tanie i ekologiczne, bez negatywnego wpływu na środowisko. Takimi paliwami są biopaliwa pochodzące np. z roślin. Podstawową wadą biopaliw roślinnych są jednak ich słabe parametry fizykochemiczne, co powoduje ograniczenia w stosowaniu na szeroką skalę. Kolejnym mankamentem jest konkurencja o powierzchnię upraw celowych roślin na biopaliwa z roślinami przeznaczonymi na spożycie. Z tego powodu naukowcy w swoich badaniach zainteresowali się mikroorganizmami, a w szczególności mikroalgami.

Mikroalgi to samożywne mikroorganizmy żyjące w środowisku wodnym. Przyrostu biomasy dokonują w procesie fotosyntezy. Charakteryzują się dużą zdolnością wiązania dwutlenku węgla oraz szybkim tempem wzrostu. Są grupą organizmów plechowych, to znaczy że ich ciało stanowi plecha jednorodna lub zbudowana z mało zróżnicowanych komórek, wielkości od kilku mikrometrów do kilku metrów. Algi znalazły szerokie zastosowanie głównie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, jednak zwiększone poszukiwania nowych paliw sprawiły, że algi wzbudzają zainteresowanie naukowców także pod kątem energetycznym.

Do produkcji alg potrzebne są przede wszystkim: światło, dwutlenek węgla, woda i sole mineralne; temperatura hodowli musi zawierać się w granicach 20-30°C. Hodowla może odbywać się w otwartych stawach lub fotobioreaktorach.

Wyhodowane algi można wykorzystać do produkcji biopaliw. W tym celu poddaje się je procesom termochemicznym lub biochemicznym. Do procesów termochemicznych należą między innymi: piroliza, hydrogenacja, przeprowadzanie w stan ciekły, gazyfikacja, zaś do biochemicznych fermentacja i transestryfikacja. Obydwa procesy prowadzą do powstania różnych biopaliw takich jak biodiesel, bioetanol, biogaz.

Niestety algi pomimo swoich wielu zalet są zbyt wrażliwe na niskie temperatury aby ich hodowla na dużą skalę była opłacalna w polskich warunkach pogodowych. W zimie dogrzewanie reaktorów byłoby zbyt drogie. Są to organizmy idealne do hodowli w ciepłych krajach z dostępem do morza, np. Portugalii.

Mikroalgi stanowią dobre źródło pozyskiwania biomasy do celów energetycznych. Ich zaletą użycia do produkcji biopaliw jest wysoki potencjał wiązania dwutlenku węgla i szybkie tempo wzrostu. Jednak przeszkodę stanowią koszty produkcji, szczególnie w krajach o bardziej surowym klimacie. Obecnie należy pracować nad poprawą ekonomiki produkcji, aby w przyszłości mikroalgi stanowiły świetne źródło ekologicznych paliw.

More

Energia odnawialna szansą dla środowiska i gospodarki

Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energetyczne o zasobach regenerujących się w krótkim czasie, bez długotrwałego deficytu. Do tego typu źródeł należą głownie: promieniowanie słoneczne, wiatr, pływy, geotermia, biomasa. Największy udział spośród nich ma promieniowanie słoneczne, którego zasoby docierające do Ziemi są 6000 razy większe niż światowe zapotrzebowanie na energię.

Postęp technologiczny i znaczny rozwój przemysłu doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na energię na świecie. Wraz z tym wzrosła eksploatacja kopalin i produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych, co przyczynia się do poważnych zanieczyszczeń środowiska. Rosnąca społeczna świadomość konieczności zmian w sektorze energetycznym otworzyła energii odnawialnej drzwi na światowe rynki.

Konwersji wyżej wymienionych zasobów na prąd i ciepło dokonuje się w różnorodnych urządzeniach, takich jak turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, elektrownie wodne, biogazownie. Wraz z rozwojem techniki wzrasta sprawność i efektywność tych urządzeń, dzięki czemu energia odnawialna jest wykorzystywana w większym stopniu.

Wykorzystanie OZE zmniejsza presję człowieka na środowisko poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Urządzenia takie jak turbiny wiatrowe czy kolektory słoneczne nie emitują żadnych gazów, nie degradują gleby, nie powodują zanieczyszczeń, więc bez wątpienia można je uznać za bardzo ekologiczne.

Rozwój energetyki odnawialnej przynosi nowe miejsca pracy dla społeczeństwa poprawiając sytuację gospodarczą całego kraju. Dodatkowo Energetyka odnawialna polepsza niezależność energetyczną gospodarstw domowych. Każdy właściciel domu może stać się producentem prądu lub ciepła z OZE. Wystarczy wyposażyć się w odpowiednie urządzenia, dzięki którym nie będzie musiał się obawiać o przerwy w dostawach prądu z elektrowni konwencjonalnej.

Jak widać odnawialne źródła energii są ogromną szansą na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki możliwości rozproszonej produkcji prądu i ciepła dają też nowie miejsca pracy lokalnym społecznościom i umożliwiają zmniejszenie zależności energetycznej gospodarstw domowych.

More
Posted in OZE

Kompostowanie – nawóz na własnym podwórku

Wielu z nas ma przydomowe ogródki,  o które się dba i pielęgnuje, a przy okazji czerpie z tego przyjemność. Każdy taki ogródek potrzebuje corocznego nawożenia, tak aby rośliny dawały odpowiedni plon. Często stosowane są sztuczne nawozy mineralne. Nie zawsze jest to dobry wybór. Niepotrzebne, a zwłaszcza nadmierne sztuczne nawożenie nie tylko naraża działkowca na zbędne koszty, ale także powoduje pogorszenie się jakości plonu, a nawet jego spadek. Stosowane w długim okresie czasu wpływa negatywnie na wody gruntowe i powierzchniowe. Są bardzo często szkodliwe dla gleby i środowiska.

Alternatywą dla nawozów sztucznych jest kompost. Jest to produkt częściowego tlenowego rozkładu materii organicznej przy działaniu mikroorganizmów tlenowych. Kompost wzbogaca glebę w próchnicę, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną. Sprawia, że gleba staje się przewiewna i pulchna, przez co poprawia wzrost i rozwój roślin. Nie ma szkodliwego wpływu ani na rośliny czy też na zwierzęta w nim żyjące niezależnie od zastosowanej dawki. Niewątpliwą zaletą jest także to, iż kompost można łatwo przygotować w warunkach domowych przy wykorzystaniu odpadów organicznych z codziennego życia. Dobrym składnikiem nawozu może być np. skoszona trawa, która w okresie wiosenno – letnim sprawia wiele problemów.

Proces kompostowania składa się z 4 etapów, podczas których następuje rozkład substratów i przemiana ich w wartościowy nawóz. Procesowi towarzyszy znaczna temperatura, dochodząca nawet do 70°C. Kompostowanie trwa  minimum 8 tygodni.

Do produkcji kompostu oprócz materii organicznej jest potrzebna wydzielona i odpowiednio przygotowana przestrzeń. Najlepiej żeby miejsce to było nieosłonięte, gdyż do prawidłowego przebiegu kompostowania konieczny  jest dostęp tlenu. Dobrym rozwiązaniem jest zbudowanie drewnianej komory kompostowej, w której możemy składować materiały na kompost. Przy budowie komory także należy pamiętać, aby umożliwiała ona stały dostęp tlenu do pryzmy. Samą  pryzmę podczas procesu należy co kilka dni przemieszać aby poprawić jej napowietrzenie. Można do tego użyć np. wideł.

Odpady produkowane w naszym gospodarstwie domowym można łatwo zamienić w dobry i darmowy nawóz za pomocą kompostowania. Oprócz tego mamy możliwość zagospodarowania odpadów oraz pewność, iż nie szkodzimy sobie i środowisku.

More

Czy dom mieszkalny może być elektrownią?

Modne w ostatnich latach ekologiczne źródła energii zdobywają coraz szerszą rzeszę fanów. Ich kompaktowość i łatwość eksploatacji sprawiają, że coraz częściej odchodzi się od inwestycji w duże farmy wiatrowe, fotowoltaiczne czy biogazownie o dużej mocy. Okazuje się, że opłacalną i ciekawą alternatywą stają się źródła odnawialne o małej mocy instalowane na budynkach mieszkalnych. Dzięki temu każdy dom może stać się samowystarczalny energetycznie, a w przypadku nadwyżek mocy występuje w roli małej elektrowni sprzedającej energię do sieci elektroenergetycznej.

Spośród odnawialnych źródeł energii możliwych do zastosowania w budownictwie mieszkalnym największą popularnością cieszą się panele fotowoltaiczne (PV) oraz małe elektrownie wiatrowe. Panele fotowoltaiczne służą do konwersji energii słonecznej w energię elektryczną. Montowane są najczęściej na dachach, koniecznie od strony południowej w celu zapewnienia odpowiedniej ekspozycji na światło słoneczne. Małe turbiny wiatrowe montuje się w miejscu o odpowiednich warunkach wietrznych. Są to miejsca na posesji najmniej osłonięte, gdzie wiatr uzyskuje największe prędkości.  Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie obydwu wyżej wymienionych urządzeń w celu uzyskania efektu synergii. Z reguły gdy świeci słońce, to nie wieje wiatr i odwrotnie – gdy wieje wiatr to nie świeci słońce. Dzięki połączeniu PV i turbin wiatrowych otrzymujemy stałą produkcję prądu w różnych warunkach pogodowych.

Domy mieszkalne dzięki OZE mogą także bardzo wydajnie produkować darmowe ciepło. Do tego służą kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Kolektory słoneczne wykorzystują energię słońca do podgrzania krążącego w nich czynnika grzewczego, który następnie podgrzewa wodę za pomocą wymiennika ciepła. Tak podgrzana woda może służyć jako ciepła woda użytkowa lub też centralne ogrzewanie. Taki sam efekt uzyskujemy przy zastosowaniu pompy ciepła. Pompa ciepła działa identycznie jak lodówka, którą każdy ma w kuchni, czyli odbiera ciepło ze źródła (najczęściej grunt lub powietrze) a następnie wykorzystuje szereg przemian termodynamicznych w celu „przepompowania” tego ciepła na czynnik grzewczy – wodę użytkową lub centralne ogrzewanie.

Jak widać dom może być elektrownią, a odnawialne źródła energii w zastosowaniach przydomowych to przyszłość energetyki. Gwarantują one niezależność energetyczną i spory zysk na produkcji prądu lub ciepła, co przyczyni się do rewolucji w naszych domach.

More

Biogazownie – rozwiązanie problemu utylizacji odpadów organicznych

Nasza gospodarka, a w szczególności przemysł rolny i spożywczy generuje coraz większe ilości odpadów organicznych. Odpady te stanowią ogromny problem dla właścicieli zakładów przemysłowych oraz zagrożenie dla środowiska naturalnego. Aby tego uniknąć należy je utylizować lub odpowiednio składować. Składowanie wiąże się z koniecznością wydzielenia odpowiedniego miejsca przeznaczonego do tego celu, co wielokrotnie powoduje spore wydatki dla przedsiębiorców. Niewłaściwie składowane nieczystości wydzielają przykre zapachy, co z kolei nie odpowiada lokalnej społeczności i prowadzi do konfliktów. Utylizacja często wiąże się ze stosowaniem kosztownej technologii, która również bywa źle postrzegana przez społeczeństwo, np. spalanie. Jedną z metod niedrogiej i efektywnej utylizacji odpadów organicznych może być technologia biogazowania, która cieszy się coraz większą popularnością.

Biogazowanie to proces beztlenowej fermentacji materii organicznej prowadzony przez bakterie metanowe. W jej wyniku powstaje biogaz – gaz składający się w większości z metanu (50-70%), dwutlenku węgla (20-30%) i innych gazów. Gaz ten może być spalany w przystosowanych do tego agregatach, co przynosi korzyści w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zakłady służące do produkcji biogazu – biogazownie muszą być zasilane substratami w postaci materii organicznej. Takimi substratami mogą być kłopotliwe odpady i pozostałości z różnych gałęzi przemysłu, np. serwatka, wywar gorzelniany, osad ściekowy.
Utylizacja materii organicznej przy pomocy biogazowni jest niedroga – jedynym kosztem jest transport. Biometan dodatkowo przynosi korzyści w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepła, a pozostałości po fermentacji niejednokrotnie mogą być stosowane jako nawóz. Energia ta może być wykorzystana na potrzeby przedsiębiorstwa lub oddana do sieci, generując przychody. Biogazować można prawie każdy rodzaj materii organicznej, nawet niektóre odpady poubojowe. Taka rozpiętość dostępnych substratów daje ogromne możliwości w lokalizacji zakładów biogazowych. Technologia ta eliminuje problem długotrwałego składowania i wydzielania odorów z pryzm, gdyż substrat po niedługim czasie od dostarczenia może być umieszczony w fermentatorze.

 

Konwersja odpadów organicznych na biogaz jest dobrym sposobem na pozbycie się problemów związanych z ich składowaniem i drogą utylizacją. Dzięki temu można chronić środowisko naturalne przed zgubnym wpływem nieczystości oraz produkować energię elektryczną i ciepło. Polska posiada ogromny potencjał produkcyjny substratów odpowiednich do produkcji gazu. Miejmy nadzieję, że ta technologia na dobre zawita w naszym kraju.

More

Budownictwo energooszczędne – ukłon w stronę środowiska

Ochrona środowiska to nie tylko ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, segregacja odpadów czy ochrona zagrożonych gatunków. Wpływ na poprawę stanu środowiska ma też oszczędność energii poprzez zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych. Mowa o oszczędzaniu nie tylko w przemyśle, ale też w prywatnych gospodarstwach. Tego wyzwania podejmuje się budownictwo proponując energooszczędne rozwiązania w konstrukcji domów.

Oszczędność energii w budynkach mieszkalnych to złożone zagadnienie. Głównie chodzi o ciepło, które poprzez nieszczelności w budynku bardzo szybko zostaje tracone. Wiąże się to z koniecznością ciągłego dogrzewania domu, a co za tym idzie – wydatkowania dużej ilości energii. Nowoczesne budownictwo oferuje szereg sposobów poprawy efektywności energetycznej nowych budynków. W Europie za standard energooszczędny uznaje się budynki o zapotrzebowaniu na ciepło wynoszące poniżej 50kWh/m2/rok.

Jednym z takich sposobów jest odpowiednia izolacja ścian domu. Stosowany w tradycyjnym budownictwie styropian o grubości nieprzekraczającej zwykle 15 cm nie gwarantuje odpowiedniej izolacji dającej standard energooszczędny. Lepszym rozwiązaniem jest izolacja przegród zewnętrznych za pomocą materiałów o dobrych parametrach akumulacyjnych ciepła oraz niskim współczynnikiem jego przenikania. Konieczny jest dobór odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego. Jednak należy też pamiętać, iż zbyt gruba warstwa ocieplenia będzie nieefektywna ekonomicznie, co wpłynie na opłacalność budowy. Strop i podłoga także podlegają odpowiedniemu zabezpieczeniu przed stratami ciepła.

Ważnym aspektem jest sam projekt budynku. Chodzi głównie o jak najmniejszą ilość przegród zewnętrznych domu. Dzięki temu projektant ogranicza występowanie tzw. „mostków termicznych”, czyli miejsc, w których dochodzi do znacznej straty ciepła z pomieszczenia. Taki model projektowania sprawia, że domy energooszczędne mają zwartą bryłę.

Przyszłość budownictwa rodzinnego to na pewno ograniczanie zapotrzebowania na energię. Taki trend zmniejszy antropopresję na środowisko, przy jednoczesnej poprawie stanu naszych portfeli. Stanie się tak, gdyż dom energooszczędny to także dom, którego eksploatacja i ogrzewanie jest zdecydowanie tańsze.

More

Nowa farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim

Firma Polenergia przeprowadziła już cykl konsultacji z lokalnymi społecznościami nadmorskich miejscowości, w okolicy których mają stanąć morskie wiatraki na polskiej części Bałtyku. Podczas konsultacji zaprezentowano wnioski z raportu środowiskowego. Farma wiatrowa będzie się składała z maksymalnie 120 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 1,2 GW. Projekt zrealizuje należąca do Polenergii spółka celowa Polenergia Bałtyk III, zakłada ulokowanie tej inwestycji w odległości 23 km od linii brzegowej na wysokości miejscowości Łeba i gminy Smołdzino.

Z celu zapoznania lokalnej społeczności z planami budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej na morzu Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) przeprowadziła cykl spotkań inwestora z samorządowcami i mieszkańcami Darłowa, Łeby i Ustki. Celem spotkań było przedstawienie wniosków z badań środowiskowych wykonanych na potrzeby raportu o odziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko.

Inwestor zapewnił, że przeprowadzone przez niego badania środowiskowe wykazały, iż budowa, eksploatacja i likwidacja wiatraków nie będzie negatywnie wpływać na ryby, a także w pobliżu instalacji wiatrowych będzie możliwy ich połów, pod warunkiem braku ingerencji w morskie dno. Inwestor dopuszcza też możliwość zrekompensowania rybakom ograniczenia strefy połowów wynikającego z budowy farmy wiatrowej. Polenergia zapewnia ponadto, że na budowie wiatraków skorzystają lokalni przedsiębiorcy, ponieważ będzie ona wymagać utworzenia bazy dostawczej oraz bazy obsługowo-serwisowej w miejscowych portach.

More

Farma wiatrowa o mocy 210 MW w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii oddano do eksploatacji morską farmę wiatrową Westermost Rough składającą się z 35 turbin o mocy 6 MW każda. Średnica wirnika turbiny wynosi 154 metry. Jest to pierwszy projekt komercyjny wykorzystujący na dużą skalę turbiny wiatrowe tego typu.
Farma wiatrowa Westermost Rought zlokalizowana jest na Morzu Północnym, u wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii w odległości 8 km od lądu. Właścicielem elektrowni jest spółką Joint Venture, w skład której wchodzi trzech udziałowców: DONG Energy, Marubeni Corporation oraz brytyjski Green Investment Bank.

More